ระเบียบสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง การใช้ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิจัย