ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานที่องค์กรเอกชนภายนอก พ.ศ. 2555