ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของคณาจารย์ พ.ศ. 2567