ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง แนวปฎิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย