กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

วันที่เริ่มต้น

01/07/2020

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย