กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี

แหล่งทุน

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

การติดตามและสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน