กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

แหล่งทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสังคมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บทคัดย่อ-โครงการการประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสังคมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่-แม่แจ่ม.pdf