กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา

วันที่เริ่มต้น

10/08/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย

แหล่งทุน

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

การฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง โดยการวางแผนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและการร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง