กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การศึกษาแนวทางสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย