กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อสร้างกระบวนการทางนโยบาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางสังคม