กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

วันที่เริ่มต้น

01/07/2022

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

แหล่งทุน

ธนาคารออมสิน

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยสถานการณ์และแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงแหล่งเงินทุน