กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

วันที่เริ่มต้น

29/01/2021

วันที่สิ้นสุด

25/09/2021

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล

แหล่งทุน

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จ้างเหมาเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการจมน้ำของเด็กเล็ก(ในโครงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเชิงบูรณาการ ปี 2564