กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น

01/10/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

แหล่งทุน

งานวิจัยพื้นฐาน (ววน.) (Fundamental Fund)

นวัตกรรมสังคม: การใช้หญ้าแฝกเพื่อลดความเสี่ยงภัยดินถล่มเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชนพื้นเมือง: กรณีศึกษาชาติพันธุ์ลัวะ จังหวัดน่าน