กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา

วันที่เริ่มต้น

16/12/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย

แหล่งทุน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

นำร่องเพื่อทดสอบระบบสนับสนุนการวิจัยสังคมศาสตร์สู่การเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย