กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

วันที่เริ่มต้น

01/09/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

แหล่งทุน

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (สาขา Society Art and Culture)

พัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม ภายใต้มโนทัศน์การพัฒนามานุษย์