กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มต้น

01/09/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.พรพจน์ ศรีดัน

แหล่งทุน

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (สาขา BCG)

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดชดการขยะอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน