กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ศึกษาปัจจัยสังคมกำหนดพฤติกรรมใช้สารเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตเมือง

บทคัดย่อ-โครงการศึกษาปัจจัยสังคมกำหนดพฤติกรรมใช้สารเสพติด.pdf