กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

วันที่เริ่มต้น

15/08/2020

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี และดร.ธนานนท์ บัวทอง

แหล่งทุน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ศึกษาอุปสงค์และอุปทานเรื่องที่อยู่อาศัยและบริการสนับสนุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ