กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

แหล่งทุน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การกำกับดูแลของ กสม.