กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ สำหรับข้าราชการพลเรือน