กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

วันที่เริ่มต้น

01/05/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล และดร.มนทกานต์ ฉิมมามี

แหล่งทุน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563