กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

วันที่เริ่มต้น

01/05/2021

วันที่สิ้นสุด

30/09/2021

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

แหล่งทุน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

บทคัดย่อ-โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการประจำปีงบประมาณ-2564.pdf