กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา, Research Unit on Indigenous Peoples and Development Alternatives

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย

แหล่งทุน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ส่งเสริมฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตามมติ ครม. ประจำปี 2563