กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.พรพจน์ ศรีดัน

แหล่งทุน

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวัตกรรมทางสังคมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

บทคัดย่อ-นวัตกรรมทางสังคมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.pdf