กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา

วันที่เริ่มต้น

01/11/2021

วันที่สิ้นสุด

สถานะ:

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

รศ. ดร.นฤมล อรุโณทัย

แหล่งทุน

National Center for Scientific Research (CNRS), France

มรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน