กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มต้น

01/01/2022

วันที่สิ้นสุด

31/12/2022

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.พิชญา สุรพลชัย

แหล่งทุน

Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd.

การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับกลุ่มเยาวชน

บทคัดย่อ-โครงการการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย.pdf