กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

การวิจัยด้านการมีส่วนร่วม การวิจัยชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 ห้อง 410 อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ

Tel. 02-218-7390 Fax 0-2215-5523 E-mail: Unruan_t@yahoo.com