หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง

รายละเอียด

มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาว่าด้วยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) เพื่อพลิกโฉมสังคมไทยสู่ความยั่งยืน (Transformative to Sustainability) ที่สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ (SDGs) ในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment) (2) ความเป็นเมือง (Urban) (3) ความเสี่ยงภัย (Risk) (4) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) และการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Administration) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มคนเปราะบาง (Vulnerable People) เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ คนจนในเมืองและชนบท ชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยทั้งในเขตเมือง

ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 ห้อง 410 อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ

Tel. 02-218-7390 Fax 0-2215-5523 E-mail: Unruan_t@yahoo.com