หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

รายละเอียด

จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับนโยบายและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมพลังการปรับโครงสร้างสังคมชาวนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและอาเซียน ภายใต้วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

  1. การพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ทั้งจากฐานข้อมูลที่มี องค์ความรู้จากท้องถิ่น และสำรวจองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและการปรับตัวของชาวนาปัจจุบัน
  2. ปฏิบัติการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามและรายงานผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับชาวนาอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์ติดต่อ

โทร. 02-218-7396, Email: cpsru.cusri@gmail.com