กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

รายละเอียด

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยสถานการณ์เรื่องสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคมของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิของพลเมืองและสิทธิผู้ด้อยโอกาส กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคมได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในเรื่องที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจนเมือง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการรับมือและฟื้นฟูจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โครงการศึกษาการปรับตัวของลูกจ้างในระบบภาคเอกชน โครงการติดตามและสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไร้บ้าน

ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 ห้อง 308 อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ

-

เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
  • http://www.cusri.chula.ac.th/