หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

รายละเอียด

ปัญหาความไม่มั่นคงของมนุษย์เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากร เนื่องจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลจากการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มวิจัยนี้มุ่งหวังที่จะสะท้อนภาพหลากหลายมุมมอง และผลของการพัฒนาที่กระทบต่อชุมชนและประชาชนในกลุ่มต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม การดำเนินการผ่านสหสาขาความรู้จะช่วยให้สามารถพัฒนาทั้งองค์ความรู้และแนวทางการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มประชากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเพสติด กลุ่มคนเร่ร่อน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม

ที่อยู่

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์ติดต่อ

02 218 7377

เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
  • https://husechula.wordpress.com
  • https://www.facebook.com/HuSE.Chula