ดร.พรพจน์ ศรีดัน

ชื่อ ดร.พรพจน์ ศรีดัน
การศึกษา B.Econ : Economics
M.P.A. : Public Administration (Public Policy and Planning)
Ph.D. : Management (Public Policy and Planning)
ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผน (นโยบายด้านพลังงานทดแทน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม), การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Systemic Approach, การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
อีเมลpornpod.s@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ084-9423399