น.ส.กรองกาญจน์ การเนตร

ชื่อ น.ส.กรองกาญจน์ การเนตร
ตำแหน่ง หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย