นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

ชื่อ นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและเชื่อมโยงสังคม
การศึกษา วศ.บ. : วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง)
Master of Arts in Society : Science and Technology in Europe (with distinction)
ความเชี่ยวชาญการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมุมมองทางสังคม, ระบบนวัตกรรม, สังคมวิทยาความเสี่ยง (Science and Technology Studies, Systems of Innovation, Sociology of Risk)
อีเมลpakorn.l@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7375