นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

ชื่อ นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร
ตำแหน่ง หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา