ดร.พิชญา สุรพลชัย

ชื่อ ดร.พิชญา สุรพลชัย
การศึกษา รบ. : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
MSc : Social Policy
ค.ด : พัฒนศึกษา
ความเชี่ยวชาญการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทางสังคมศาสตร์, การวิจัยชุมชน, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การประเมินความยั่งยืนทางสังคม, สังคมวิทยาการศึกษา
อีเมลpichaya.s@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7397