ดร.ศยามล เจริญรัตน์ (ชำนาญการ)

ชื่อ ดร.ศยามล เจริญรัตน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยและวิรัชกิจ
การศึกษา ศศ.บ. : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มม. : มานุษยวิทยา
Ph.D. : การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ความเชี่ยวชาญการศึกษาชุมชน, การศึกษาผลกระทบทางสังคม (SIA), GIS สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ , การติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนกับการจัดการทรัพยากร , ประเด็นเพศสภาวะ , ชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลง
อีเมลsayamol.c@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7392