อ. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

ชื่อ อ. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
การศึกษา L.LB. : นิติศาสตร์ (LAW)
IMBA : บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Ph.D. : Leadership & Human Behavior (Major in I/O Psychology)
ความเชี่ยวชาญภาวะผู้นำ (Leadership) , การวิจัยธุรกิจ (Business Research) , ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ,การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) ,คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life and Work Motivation) และ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management & Organizational Behavior)
อีเมลsirichet.s@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02-218-7391