Mr. Kwok – Leung Steve Chan

Mr. Kwok – Leung Steve Chan

Mr. Kwok – Leung Steve Chan

Hong Kong

01/09/2008 - 30/11/2009

หัวข้องานวิจัย

- Neighbourhood Effects and Social Network in Urban Slums of Bangkok

ความเชี่ยวชาญ

-