คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม


รายนามคณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ที่ปรึกษา
นายแพทย์สุเทพ เพชรมากที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย)ประธาน
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล)กรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (ดร.ศยามล เจริญรัตน์)กรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม (นายปกรณ์ เลิศเสถียรชัย)กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลีกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์กรรมการ
ดร.พรพจน์ ศรีดันกรรมการ
ดร.พิชญา สุรพลชัยกรรมการ
นางปาริชาต ชิตนุกูลเลขานุการ