Research Groups

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

วันที่เริ่มต้น

01/09/2021

วันที่สิ้นสุด

Status:

In progress

Researcher

Dr.Montakarn Chimmamee

Fuding sources

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (สาขา Society Art and Culture)

สี่ทศวรรษแห่งการย้ายถิ่นของแรงงานอีสาน: สถานการณ์และแน้วโน้มด้านการทำงานและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มแรงงานคืนถิ่นสูงอายุ