Research

Slide
หน่วยวิจัยเชิงลึก
กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม
ศูนย์เชี่ยวชาญเพราะทางความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม
กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมสังคมและความยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง
หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน