บอกกล่าวเล่าแจ้ง

ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสาร “วิจัยสังคม”
เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยสังคม
กำหนดตีพิมพ์วารสารจำนวน 2 ฉบับต่อปี
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยสังคม โทร 0 2218 7394

ข่าวประกาศ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

 • แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)
  Download
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  Download
 • รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์
  : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1
  Download
 • เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 สิงหาคม 2557
  Download
 • เล่าแจ้งแถลงข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2557
  Download

งานวิจัยใหม่ล่าสุด