กิจกรรม

8 June 2018: Abstract & Presentation Workshop [13 May 2018]

“ราณี” กลางใจคน [10 April 2018]

๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาลัย “ราณี หัสสรังสี” [6 April 2018]

2 April 2018: Care Workers Migration in Globalization: Who Cares? Why Cares? [19 March 2018]

26-28 January 2018: Chula-MOST School on Rural Sustainability [3 February 2018]

เทศกาลข้าวใหม่ “ลานตากฟ้า-คลองโยง จ.นครปฐม” (23 ธ.ค. 60) [12 December 2017]

23-25 January, International Conference on Social and Sustainability Science in ASEAN 2018 [3 November 2017]

อัพเดท-การประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” [2 May 2017]

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สถาบันวิจัยสังคม “งานวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความเป็นธรรมทางสังคม” [4 November 2015]

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557 “เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21” [1 November 2015]

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ ๙ “เผชิญหน้าภัยคุกคามยาเสพติด หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” Facing Drug Threat Post 2015 [29 October 2015]