กิจกรรม

อัพเดท-การประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน [ โพสต์เมื่อ: 2 May 2017 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สถาบันวิจัยสังคม “งานวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความเป็นธรรมทางสังคม” [ โพสต์เมื่อ: 4 November 2015 ]

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557 “เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21” [ โพสต์เมื่อ: 1 November 2015 ]

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ ๙ “เผชิญหน้าภัยคุกคามยาเสพติด หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” Facing Drug Threat Post 2015 [ โพสต์เมื่อ: 29 October 2015 ]