ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

สถาบันวิจัยสังคม ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป